projekty pre 1. stupeň ZŠ

Moduly

Pilotný projekt MŠVVaŠ prináša na 1. stupeň ZŠ inovatívny a inšpiratívny obsah vo vyučovacom procese telesnej výchovy.

 

CIEĽ MODULOV

Projekt MODULY má za cieľ priniesť do vyučovacieho procesu zaujímavý, inovatívny a inšpiratívny obsah a predstaviť žiakom aktívne spôsoby trávenia voľného času. V prvej fáze sa zameria na telesnú výchovu na I. stupni základných škôl. Ide o krok smerom ku koordinovanému prepájaniu sféry výchovnovzdelávacieho procesu na školách s aktivitami športových zväzov, športových klubov a iných športových organizácií, ktoré sa venujú práci s deťmi a mládežou.

 

Školy sa nemusia nikam prihlasovať, ani nahlasovať svoj záujem. Budú oslovované v rámci možností a kapacít poskytovateľov.

 

Celá výzva je prístupná na webe MŠVVaŠ.

STRIKE DANCE ACADEMY - Tanečná telesná výchova

„Hodiny budú prebiehať pod vedením lektorov tanca, ktorí absolvovali školenie s Lacim Strikeom – autorom týchto tanečných osnov. Každá hodina bude začínať rozcvičkou, pokračuje nácvikom základných tanečných krokov, z ktorých neskôr vzniknú jednoduché kombinácie, freestyle a zábavné choreografie. Hodinu ukončíme strečingom. Spoločne si s deťmi prejdeme rytmiku aj jednotlivé tanečné štýly a tiež to, ako vznikali a formovali sa až do dnešnej podoby. Prinášame spojenie hudby a tanca a cieľom je, aby sa deti na hodiny telesnej výchovy tešili a bavil ich pohyb.“

Hlavný koordinátor
Stanislava Matejová
Hlavný koordinátor
Rudolf Horváth

Tenis do škôl

„Umožniť žiakom oboznámiť sa so základnými zručnosťami tejto hry. MŠVVaŠ SR na základe odporúčania Štátneho pedagogického ústavu zaradilo tenis od školského roka 2008/2009 do štátneho a školského vzdelávacieho programu v primárnom vzdelávaní na ZŠ.“

Cvič so zdravým chrbátikom

„Chceme priniesť do škôl pohybovú aktivitu vo forme zdravotných cvičení pod odborných vedením fyzioterapeuta. Problémy s chrbticou a správnym držaním tela má čoraz viac žiakov. Našim cieľom je predchádzať deformitám chrbtice a chybnému držaniu tela u detí v rannom školskom veku. Podľa nášho minuloročného výskumu sa významne zhoršilo držanie tela žiakov po protiepidemických opatreniach. Je v našom záujme dopomôcť k tomu, aby sa stav držania tela u detí zlepšil. Pedagógov a ich žiakov naučíme ako vyzerá správny sed, držanie tela a ako ho udržiavať počas dňa. Naučíme ich správny stereotyp dýchania, správnu techniku cvičenia, správne zaujatie polôh pri cvičení. Spoločne s nami žiaci a pedagógovia posilnia svoju chrbticu a hlboké svalstvo, ktoré sú tým najdôležitejším základom do budúcnosti. Ide o budúcnosť bez bolestí chrbtice, „seknutí“, rehabilitácií, či operácií.“

Hlavný koordinátor

Základy plávania, vodného póla a sebazáchrana topiaceho sa

„Slovenská plavecká federácia chce vytvoriť aktívny postoj žiakov k športovaniu, naučenie sa sebazáchrany pri topení sa, naučenie sa plávať, prevencia proti utopeniu sa. Organizované budú školenia ohľadom riadenia súťaží pre učiteľov, ako aj možnosť urobiť si trénerskú licenciu v plaveckých športoch prostredníctvom školení SPF.“

Rope skipping - aktivity so švihadlom

„Prínosom projektu je priniesť do vyučovania inovatívne metódy a formy vzdelávania prostredníctvom športu rope skipping – skákania cez švihadlo. Projekt presahuje aj mimo vyučovacieho procesu a motivuje žiakov a rodičov zmysluplne tráviť voľný čas.“

Hlavný koordinátor
Pavlína Hadová
Hlavný koordinátor
Juraj Sopkuliak

Hraj Flag Futbal 1

„Obsah modulu je zameraný na nový atraktívny šport flag futbal. Je to absolútne bezkontaktná verzia amerického futbalu, ktorá je vhodná do školského prostredia.  Flag futbal zažíva v posledných rokoch výrazný globálny rast. Počas 6 hodín TŠV sa učiteľ a žiaci budú môcť zoznámiť so základnými technikami a zručnosťami  (behanie, uhýbanie, hádzanie a chytanie prihrávky). Školiteľ bude viesť učiteľa k samostatnosti a po absolvovaní modulu sa očakáva, že učiteľ bude môcť pokračovať vo flag futbale samostatne.“

Všeobecná športová príprava žiakov pomocou metodiky Športovej akadémie Mateja Tótha

„Modul všeobecnej športovej prípravy žiakov reprezentuje športová príprava detí v mladšom školskom veku (6-11 rokov).  Prináša nápaditosť, sviežosť, inovatívnosť do prostredia športu žiakov prostredníctvom modernej, zážitkovej a zábavnej formy hodín. Je prirodzene napojený na všeobecný a všestranný rozvoj pohybových schopností,  podporu udržiavania zdravia, prevenciu nedostatku pohybovej aktivity, zvyšovanie kvalitatívnej úrovne športovania na školách, zlepšenie kvality pohybových aktivít v rámci voľnočasových aktivít a pod. Zároveň predstavuje nové možnosti vykonávania systematického športu na Slovensku. Realizujú ho kvalifikovaní tréneri v oblasti všeobecnej športovej prípravy detí a odborníci. Športová príprava sa uskutočňuje cca 2-3 x týždenne a je postavené na metodike Športovej akadémie Mateja Tótha a Štátnom vzdelávacom programe. Charakterizujú ju tri oblasti – športový tréning, vývojová kineziológia a psychologická príprava. Cvičenia sú citlivo vyberané tak, aby ich realizácia bola možná v školskom prostredí s adekvátnym športovým materiálnym vybavením, ale aj v prostredí mimo školy s využitím alternatívnych a zaujímavých športových pomôcok ako aj bez nich.“

Hlavný koordinátor
Monika Šišková

Gymnastika na ZŠ bezpečne a atraktívne

„Gymnastické športy sú veľmi rôznorodé. Školy sa väčšinou sa venujú iba jednému z nich – a to športovej gymnastike. Chceli by sme v našom projekte obohatiť vyučovanie zakomponovaním základných činností a zručností aj z ostatných gymnastických športov. Základným cieľom je zatraktívniť vyučovanie gymnastiky modernými a progresívnymi metódami a formami vhodnými pre všetkých žiakov v triede.“

MMA pre I.stupeň ZŠ

„Hlavný cieľ modulu je ukázať možnosti a spôsoby, ako vyučovať úpolové aktivity zamerané na rozvoj pohybového aparátu u detí základných škôl pomocou tréningu zmiešaných bojových umení.

Tento modul má za úlohu ukázať, že trénovanie zmiešaných bojových umení (MMA) je bezpečné a zábavné aj pre deti v skorom veku.“

Hlavný koordinátor

Vitajte na novej stránke!

Ak ste učiteľom a chcete sa zaregistrovať, urobte tak cez tlačidlo "prihlásenie" alebo priamo na úvodnej stránke cez "rezervačný portál ŠŠ".