Plávanie a vodné pólo

V dnešnej dobe je dôležité vzbudiť u žiakov záujem o šport a hlavne plávanie. Naučiť deti aktívne sa zapájať do športových súťaží a spolupracovať ako jeden tím. Zároveň ich motivovať zapojiť sa do pravidelného športovania v plaveckých športoch a prostredníctvom plávania ponúknuť im možnosť športovo sa rozvíjať v miestnych športových kluboch.

Úlohou plávania je zábavnou formou priviesť deti k športovaniu v individuálnom a kolektívnom športe. Podstatnou časťou je naučiť deti sebazáchrane proti utopeniu sa (získať pocit istoty vo vodnom prostredí).

Viac o športe...

Plávanie a vodné pólo

Školský šport v spolupráci so Slovenskou plaveckou federáciou ponúka širokú škálu zapojenia sa školy a žiakov do súťaží alebo do vyučovacieho procesu.

Národná súťaž spolu a moduly sú zacielené na žiakov 1. stupňa. Najvyššou prioritou je plavecká gramotnosť každého dieťaťa už v útlom veku.

Slovenská plavecká federácia ponúka telocvikárom možnosť zaškolenia sa na trénerskej alebo rozhodcovskej úrovni. Pre všetkých záujemcov je k dispozícii aj obrázková príručka vodného. 

 

Školské športové súťaže
  • plavecká súťaž

plavecká súťaž 25 m – 2. – 3. ročník ZŠ

plavecká súťaž 25 m – 4. ročník ZŠ

štafeta 4 x 25 m – 2. – 4. ročník ZŠ

  • vodné pólo – 2. – 4. ročník ZŠ

prihlasovanie do súťaže a viac info TU


Telesná výchova

Výučba je podporená metodickou príručkou vodného póla, ktorú distribuuje Slovenská plavecká federácia.

viac info TU


Moduly (I. stupeň ZŠ)

Modul slúži ako náhrada základných plaveckých kurzov a zároveň prichádza ako rozšírené pokračovanie. Hodiny sú doplnené o základy vodného póla a sebazáchranu pri topení sa. Vlastná metodika plávania je vypracovaná v náväznosti na učebné osnovy. Zároveň je vypracovaná vlastná metodika k vodnému pólu na základných školách – prvý stupeň.

 

Kombinácia základných znalostí v plávaní a atraktívnosti kolektívneho športu a bezpečného pocitu pohybu vo vodnom prostredí s poznatkami a praktickou znalosťou sebazáchrany pred utopením sa (moderný trend vo výuke mladých ľudí – v zahraničí došlo k rapídnemu zníženiu v štatistikách úmrtí utopených detí), prípadnej poskytnutí prvej pomoci druhým pre utopením. Na záver hodiny hravá forma upútania pozornosti a motivácie pre športovanie prostredníctvom hry vo vodnom póle v zjednodušených pravidlách a podmienkach aj v plytkej vode.

viac info TU

Kontakt

Plávanie a vodné pólo
Róbert Košťál

Vitajte na novej stránke!

Ak ste učiteľom a chcete sa zaregistrovať, urobte tak cez tlačidlo "prihlásenie" alebo priamo na úvodnej stránke cez "rezervačný portál ŠŠ".