Preskočiť na obsah

Inovačné vzdelávanie

Profesionálny rozvoj učiteľov telesnej a športovej výchovy, vychovávateľov a školských trénerov – inovácie vo vyučovaní predmetu TaŠV v škole a v školskom zariadení.

Prehlbovanie, rozširovanie a inovácia profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovných činností v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca, uplatňovanie najnovších poznatkov a skúseností z praxe vo výchove a vzdelávaní.

Poskytovateľ je oprávnený poskytovať inovačné vzdelávanie pre kategóriu:

Rozsah vzdelávacích programov:  50 hodín

Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov

 V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch (ďalej len „Zákon o PZ a OZ“) podľa § 3 ods. 1 písm. g) zamestnávateľ podporuje profesijný rozvoj pedagogického zamestnanca.

 

Zamestnávateľ podporuje profesijný rozvoj pedagogického zamestnanca:

  • v súlade s potrebami školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci,
  • odbornými a spoločenskými požiadavkami na výkon pracovnej činnosti,
  • individuálnymi potrebami pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca,
  • priznaním príplatku za profesijný rozvoj – aj za úspešné absolvovanie inovačného vzdelávania.

Od 1.1.2022 patrí pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi príplatok za profesijný rozvoj v sume 3% – 12% z platovej triedy, do ktorej je zaradený. Za úspešné absolvovanie inovačného vzdelávania minimálne (3%) za 50 hodín a maximálne (9%) za 150 hodín.

Zamestnávateľ priznáva príplatok za profesijný rozvoj na dobu siedmich rokov. Pedagogický alebo odborný zamestnanec  si na základe získaných OSVEDČENÍ o absolvovaní IV uplatní nárok na príplatok.

V súčasnej dobe sú v platnosti do roku 2026 kredity. Pokiaľ pedagogickému alebo odbornému zamestnancovi platia kredity má možnosť zúčastňovať sa Inovačného vzdelávania, zbierať „hodiny“ za ich absolvovanie a uplatniť si ich až neskôr (po ukončení platnosti kreditov).

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – sekcia stredných škôl podľa §67 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po posúdení všetkých náležitostí vydalo oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania pod evidenčným číslom: 51/2021-IV

Platnosť: do 05. decembra 2026

Oprávnenie

1/2022-PIV

Základy tanca Hip Hop – prostriedok pre rozvoj pohybových schopností žiakov

2/2022-PIV

Inovatívne využitie IKT vo vyučovacom procese TŠV a vo voľnočasových aktivitách

3/2022-PIV

Inovatívne outdoorové aktivity vo vyučovacom procese TŠV a vo voľnočasových aktivitách

4/2022-PIV

Rozvoj pohybových schopností žiakov v školskej telesnej a športovej výchove a vo voľnočasových aktivitách prostredníctvom rôznych druhov tanca

5/2022-PIV

Bedminton vo výchovno-vzdelávacom procese telesnej a športovej výchove a vo voľnočasových aktivitách

 

Detail programov inovačného vzdelávania TU.

Na vaše otázky odpovie:

Jana Valušková
Odborný garant:
PaedDr. Jaroslava Argajová

vzdelanie

Vysokoškolské II. stupeň

Certifikácia

Učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov

Lektor:
Mgr. Slavomír Pačuta

Lektor a tvorca vzdelávacích programov inovačného vzdelávania zameraných na outdoorové aktivity.

vzdelanie

Vysokoškolské II. stupeň

Certifikácia

učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii s etickou výchovou

Lektorka:
Bc., Ing. Veronika Spišková

Lektor a tvorca vzdelávacích programov inovačného vzdelávania zameraných na outdoorové aktivity.

vzdelanie

Vysokoškolské II. stupeň

Certifikácia

Učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov

Na vaše otázky odpovie:

Jana Valušková