Škola v pohybe 2022

Národné športové centrum v spolupráci s garantom podujatia Fakultou telesnej výchovy a športu UK, Bratislava pripravili pre učiteľov telesnej a športovej výchovy 4-dňový odborný seminár Škola v pohybe.
 
Účastníci ocenia prevažne praktický odborný seminár k aktuálnym témam vyučovania telesnej a športovej výchovy na základných a stredných školách.
 
Naposledy sa uvedené podujatie organizovalo v roku 2016. Na základe dlhodobého záujmu a pozitívnych ohlasov od účastníkov seminárov z predchádzajúcich ročníkov oslovilo MŠVVaŠ SR odborníkov z FTVŠ UK a tak v roku 2022 pokračuje tradícia obľúbeného vzdelávacieho podujatia.
 
Okrem tém zameraných na rozvoj pohybových schopností a osvojovanie pohybových zručností viažúcich sa k projektu MŠVVaŠ – MODULY a tematickým celkom vo vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb, sú pre účastníkov pripravené aj témy zamerané na problematiku zdravotnej TV a tiež výživy žiakov a pod.
 
PROGRAM:
 • Základy výživy a správneho stravovania sa detí / Ľ. Böhmerová
 • Malé formy hádzanej v školskej telesnej výchove / S. Priklerová
 • Od pohybových hier s lietajúcim diskom k frisbee ultimate / G. Argaj
 • Zumba pre deti / M. Luptáková
 • Rozvoj rýchlostno-silových schopností v školskej TaŠV / A. Novosad
 • Využitie džuda v predprimárnej a primárnej školskej TaŠV / M. Štefanovský
 • Zábavné cvičenia s kobercovými dlaždicami / T. Balga
 • Praktická ukážka cvičení pri nesprávnom držaní tela detí / dr. Kraček, T. Grznárová
 • Telesná a športová výchova a aktívna škola / B. Antala
 • Plávanie žiakov mladšieho školského veku / J. Labudová, Ľ. Benčuriková
 • Koordinačné schopnosti v škole / Ľ. Rupčík
 • Posilňovanie detí v školskej TaŠV / I. Číž
 • Inkluzívna hodina TaŠV prvkami psychomotoriky / D. Nemček
 • Flag futbal na hodine TaŠV J. Sopkuliak
 • Projekt New Health 2022 a jeho využite vo vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb na ZŠ a SŠ / B. Antala
 • Ballhandling – ovládanie basketbalovej lopty v rôznych typoch rozcvičenia / Ľ. Tománek
 • Didaktika nácviku vybraného cvičebného tvaru zo športovej gymnastiky pre školskú TaŠV / A. Krnáčová
 • Nácvik herných činností jednotlivca vo futbale hravou formou / M. Mikulič
 • Zapojenie necvičiacich žiakov na hodinách TaŠV / T. Balga
 • Všestranne rozvíjajúce cvičenia na náradí (lavičky) a ich využitie vo vyučovacom procese / J. Kalčoková
 • Integrácia digitálnych technológií do výučby TaŠV / M. Dovičák

Cena vzdelávania: 70 €

Zvýhodnená cena s podporou MŠVVaŠ SR:

do 30.06.2022      35 €

od 01.07.2022       45 €

Termín úhrady: 48 hodín od prihlásenia na vzdelávanie na účet:
SK18 8180 0000 0070 0059 0540
VS 12012022
ŠS 25280922

Do poznámky uviesť: ŠkvPo/Priezvisko

Absolventi vzdelávania  získajú CERTIFIKÁT

 
 
V prihláške uveďte možnosť, či máte záujem o:
Ubytovanie – 11,70 €/noc/osoba, úhrada na mieste po príchode
 
Stravovanie – v jedálni FTVŠ UK za predpokladu, že bude nahlásených 40 stravníkov. Ak nie, tak sa rieši individuálne.
 
 
Kontakt:
Jana Valušková
jana.valuskova@sportcenter.sk
0905 234 164

Vitajte na novej stránke!

Ak ste učiteľom a chcete sa zaregistrovať, urobte tak cez tlačidlo "prihlásenie" alebo priamo na úvodnej stránke cez "rezervačný portál ŠŠ".